Eski hükümlü dosyasından önce ele almak istediğim konulardan bir tanesi de engelli çalıştırma zorunluluğu.

yasa çıkmıştı ancak kocaeli idare mahkemesi yine eski hükümlüleride içine alan 4857 iş kanunun 30 maddesine istinaden yapılmak istenen bu değişikliği kaldırdı..

bu konu ile ilgili araştırma yaptım.

kocaeli il özel iadresinin 4857 iş kanunun 30 maddesine ithafen

Engelli çalıştırma zorunluluğu Anayasa’ya uygun bulundu.


“..Kocaeli İdare Mahkemesince 4857 Sayılı İş Kanunun 30. maddesinde ki bu zorunluluk ve bu zorunluluğa paralel olarak verilecek idari para cezalarını düzenleyen 101. maddelerinin Anayasa’nın 2., 18., 48. ve 61. maddelerine aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahekmesine başvurulmuştur.
Kocaeli İdare Mahkemesi özellikle Anayasa uyarınca bu yükümlülüğün bizzat devlete verilmiş bir görev olduğunu ileri sürmüş ve amacı karlılık olan özel teşebbüse orantısız bir şekilde yüklenmesinin Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmiştir.
Anayasa Mahkemesi Kocaeli İdare Mahkemesinin yapmış olduğu bu başvuruyu 19.06.2008 tarihinde sonuçlandırmış ve 19 Kasım 2008 tarih ve 27059 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan gerekçeli kararıyla başvuruyu red etmiştir.
Anayasa Mahkemesi; “Anayasa’nın 61. ve 48. maddelerindeki Devlete verilen söz konusu yükümlülükler birlikte değerlendirildiğinde, özel ve kamu ayırımı yapılmaksızın özürlü ve eski hükümlü çalıştırılma zorunluluğu öngörülen kuralın, sosyal amaçları gözettiği ve sosyal devlet ilkesinin bir sonucu olduğu, ayrıca kuralda özel kesim açısından bir ölçüsüzlükten de söz edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2., 48., 50. ve 61. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir” diyerek başvuruyu red etmiştir.
Verilecek cezaları düzenleyen 101. maddenin Anayasaya aykırılığı iddiası hakkında ise “Yasakoyucu idari para cezalarına ilişkin yasa kurallarını düzenlerken ceza politikası gereği tercihler ortaya koyarak yasal düzenlemeler yapabilir. Hangi eylemlerin idari para cezasını, hangilerinin adli para cezası ya da hapis cezasını gerektirdiği ve bu cezaların miktarı konusunda yasa koyucunun Anayasa’nın genel ve özel kuralları çerçevesinde takdir hakkı bulunmaktadır.
Anayasa’ya uygun olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğunu öngören 30. maddenin işlerliğini sağlamak için buna aykırı davranışa idari para cezası öngörülmesi yasakoyucunun takdir hakkı kapsamında değerlendirilmelidir” diyerek red kararı vermiştir.

Anayasa Mahkemesinin kararıyla uyum ve uygulama zorlukları ile yaptırımların ağırlığı nedeniyle özellikle özek sektörün itirazlarına konu olan bu zorunluluğun Anayasaya aykırı olup olamadığı konusuna son nokta konulmuştur..”