ŞAHIS ŞİRKETİ NASIL KURULUR? Bölüm 1

aa | 23:47 | 0 Comments

ŞAHIS ŞİRKETİ NASIL KURULUR?

1.1. Şahıs Şirketi Nedir?
Şahıs şirketleri kollektif ve komandit olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şirket borçlarından ötürü sorumluluk sınırsızdır ve tüm ortakları eşit derecede yükümlülük altına alır. Kurumlar vergisine mükellef değildir.

1.2. Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gereken Belgeler
• İmza tescil beyannamesi, İmza sirküleri,(noter) İkametgah (resimli) Nüfus Cüzdanı (Muhtarlık) Suretinin alınması,
• Şirket tescilinin yapılması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır),
• Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile ilgili Vergi Dairesine başvuru yapılır),
• Defterlerin alınması ve tasdik ettirilmesi,
• Yoklama tutanağın düzenlenmesi (Vergi dairesi tarafından düzenlenir),
• Vergi hesap numarasının alınması (Yoklama fişi ile ilgili vergi dairesine başvuru yapılır),
• Vergi Levhası, Yazar Kasa Levhası (yazar kasa alınması gerekiyorsa (perakende işlemlerle uğraşanlar) (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır),
• Fatura İrsaliye ve Gider Pusulası belgelerinin basımı (Gerekli belgeler ile başvuru yapılarak noter veya anlaşmalı matbaada bastırılır,
• Sicil gazetesi ilanı (Ticaret Sicil Memurluğu tarafından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğüne hitaben yazılan yazı ve ekinde sözleşme ile başvuru yapılır),
• İlgili Odaya kayıt yaptırılması (faaliyet göstermiş olduğu işle ilgili Odaya istenen belgeler ile başvuru yapılır ve kayıt ücreti ödenir),
• İşyeri Açma ve çalışma ruhsatlarının alınması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile bağlı olunan belediyeden başvuru yapılır ve m2 üzerinden harç ve ücreti yatırılır) Hafta Tatili Ruhsatı :Hafta sonu ve bayramlarda çalışmak isteyenler için yıllık olarak alınır. İtfaiye Müdürlüğü, müracaat edilir gerekli evraklar hazırlanır,
• SSK İşlemleri (işçi çalıştıracaklar) bağlı olunan sosyal Sigortalar kurumuna istenen evraklarla birlikte işe başlamadan bir gün önceden dilekçe ile müracaat edilir.
• Bağ-Kur İşlemleri matbu evrak ile Bağ-Kura müracaat edilecektir.

1.2.1. Şahıs (Gerçek) İşletmelerin Ticaret Odası Açılışı İçin Gerekli Olan
Evraklar
• Dilekçe (Sahip veya vekili tarafından imzalanır ve eklenen belgeler belirtilir),
• Noter onaylı imza tescil beyannamesi(İsim dışında unvan kullanılacaksa isimden sonra bu unvan da imza beyanında bulunmalıdır),
• Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti,
• İşletme yeri kira ise kontrat fotokopisi, mülk ise tapu senedi fotokopisi,
• Tutulan defterlerin noter tasdikli sayfa fotokopisi,
• Vergi levhası fotokopisi Taahhütname (Ticaret Sicil Memurluğu, evrak bölümünden temin edilir).

1.2.2. Vergi Dairesi – Vergi Mükellefiyetinin Tescili, Vergi Levhası,Yazar
Kasa Levhasının Tasdik Ettirilmesi Ve Damga Vergisinin
Yatırılması
Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilen kasa makbuzu ile aynı gün iş yeri adresine göre bağlı bulunulan Vergi Dairesine müracaat edilir. Girişimci alacağı hesap numarasını faaliyete geçmeden önce, belgelerin basımı ve vergi levhasının alımı sırasında da kullanacaktır.

1.2.3. Şahıs Firmalarda Vergi Dairesine Mükellefiyetinin Tescili
Şahıs Şirketi:
• Matbu dilekçe (Ekinde belge adları belirtilir),
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
• Muhtarlıktan onaylı ikametgah ilmühaberi (resimli),
• Noter onaylı imza sirküleri,
• İş yerine ait tapu veya kira kontratının fotokopisi,
• Yazar kasa kullanmak zorunda olanlar yazar kasa levhası alıp kullanmaları gerekmektedir.

Şahıs Şirketleri 2’ye ayrılmaktadır. Bunlar kollektif ve komantid şirket adı verilmektedir.

1.3. Kollektif Şirket ve Tanımı
İki ve daha çok gerçek kişi tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacı ile bir akitle kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortakların tümünün sorumluluğu sınırsız ve zincirleme olan; hak ve ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir ticaret şirketidir.

1.3.1. Kollektif Şirketin Kuruluşu
Kollektif Şirketin kuruluşu şu aşamalarda gerçekleşmektedir.

1.3.1.1. Kollektif Şirketin Ana sözleşmesinin Hazırlanması
Şirket ana sözleşmesinde bulunması gereken hususlar şunlardır:
• Ortakların adı, soyadı ve tabiiyetleri,
• Şirketin kollektif Şirket olduğu,
• Şirketin ticaret unvanı ve merkezi,
• Şirketin konusu,
• Sermaye katılım payı,
• Ortakların temsil yetkileri, belirlenmelidir.

Aksi taktirde şirket adi şirket hükmünde olur.
Şirket Ana Sözleşmesinin ortaklar tarafından imzalanması ve noter tarafından bu imzaların tasdik edilmesi gerekir.

1.3.1.2. Ticaret Sicil İşlemleri
Noterce tasdik edilen bu ana sözleşmenin ticaret sicilde tescili ve sicil gazetesinde de ilen edilmesi gerekir. Bunun için gereken belgeler şunlardır:
• Noter tasdikli iki adet şirket ana sözleşmesi,
• İki adet imza beyannamesi,
• Ortakların ikametgah ve nüfus cüzdan suretleri,
• Belediye’den alınan ticari durum tasdiknamesi,
• İlgili vergi dairesine yatırılan kuruluş harç makbuzunun aslı,
• Ticaret Siciline hitaben yazılmış dilekçe,
• Tüketiciyi koruma kanununa göre sermayenin %0,2’si nispetinde paranın merkez bankasına yattığına dair makbuz gerekmektedir.
İadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir.
Bu işlemlerin ardından şirket kuruluş işlemleri tamamlanmış olup ticari faaliyetlerine başlayabilir konuma gelmiştir.

1.4. Komandit Şirket ve Tanımı
Komandit Şirket, iki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, bir akitle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir ticaret şirketidir.

1.4.1. Komandit Şirketin Kuruluşu
Şirket kurma aşamaları şu şekilde gerçekleşir.

1.4.1.1. Şirket Sözleşmesinin hazırlanması
Ortaklar yasanın emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla şirket sözleşmesine üyelik kaydı koyabilirler. Sözleşmede bulunması gereken zorunlu unsurlar şunlardır:
• Ortakların ad, soyadı ve tabiiyetleri,
• Ortakların ikamet adresleri,
• Şirketin komandit niteliği,
• ortaklardan hangilerinin komanditer oldukları,
• Şirketin unvanı ve merkezi,
• Şirketin konusu, sermaye miktarı ile ortakların her birinin sermaye olarak koymayı taahhüt ettikleri sermaye payları,
• Şirkete temsile yetkili olanların ad, soyadları ve bunların temsil şekli.

Şirket sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra tüm ortaklardan sonra imzaların noter tarafından imzalanması gerekir. Tescil ve ilan komandit şirket ortaklarının şirket sözleşmesinin noter tarafından tasdikinden sonra 15 gün içinde şirket merkezinin bulunduğu ticaret siciline müracaat ederek şirketin tescilini talep etmeleri zorunludur.
Sicil memuruna bir dilekçe ile müracaat edilmeli ve dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekmektedir.
• Noter tasdikli 2 adet sözleşme,
• Şirketi temsile yetkili kişilerin noter tasdikli imza örnekleri,
• Kurucu komandite ortakların noter tasdikli nüfus cüzdanları suretleri
• İlgili belediyeden alınacak ticari durum belgesi
• İlgili vergi dairesine yatırılmış kuruluş harcının makbuzu

Category : , ,

Fikirsayfasi.com :
Fikirsayfasi.com en tarafsiz en guncel haber ve konu basliklerini sizin icin bir araya getirmektedir.is fikirleri, bayilik,franchise hakkinda guncel haberleri, girisimcilere ve yeni is kuracaklara sunmaktadir.Facebook/fikirsayfa adresinden haberleri ve konulari takip etmeyi unutmayin!

0 Comments

En son eklenen haberler.