Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı,

a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,

b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin

sağlanmasıdır.


Programdan yararlanma koşulları

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.


-Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.


-Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.


Bu kapsamda;

a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya

b) Patent belgesi ile koruma altına alınan veya

c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya

ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya

d) Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya

e) Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya

f) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya

g) Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya

ğ) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.


Başvuru formları

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Üst limit ve Oranları Tablosu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Basvuru Kontrol Tablosu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Bilgi Dokümanı

(Ar-Ge ve İnovasyon Projesi için)

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Bilgi Dokümanı (Ür-Ge Projesi için)

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Başvuru Formu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Karar Formu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Görüş Formu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek ProgramıTaahhütname

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Dönemsel İzleme Formu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Ödeme Talep Formu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Revizyon Talep Formu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Sonuç Raporu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Ödeme Oluru

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İtiraz Formu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İtiraz Karar Formu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit ve Değerlendirme Raporu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Teknik İnceleme Formu

9 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör